บุคลากร

บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

 

นายกษิพัฒ   ภูลังกา

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

023545732-36 ต่อ 511
                                          

                                         นายสราวุธ  กองสุทธิ์ใจ                                                        นายธนพัชร์  ขุนเทพ

                         ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพรทางการศึกษา           ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

                                            เบอร์โทรศัพท์  02 3545732-36 ต่อ 515                                                       เบอร์โทรศัพท์  023545732-36 ต่อ 419

 

 กรอบอัตรากำลังปัจจุบัน

                                                                               

 - ข้าราชการ

        99       

     อัตรา    

 - ช่วยราชการ

 2

 อัตรา

       

   

                                 รวมข้าราชการทั้งหมด   101    อัตรา

 

   

 - พนักงานราชการ

                 11

          อัตรา

 - ลูกจ้างประจำ

                   9

          อัตรา

 - จ้างเหมาบริการ

                 38

          อัตรา

                               

                                 รวมบุคลากรทั้งสิ้น   159   อัตรา

 

   

 

   ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  

  ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไม  เขตราชเทวี  กทม. 10400  

   เบอร์กลาง  02 3545 730-40  เบอร์  แฟกซ์  0  235  45741  

 

 

 

 ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อภายใน
 นายกษิพัฒ  ภูลังกา ผู้อำนวยการ                            หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา                                หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา         511
 นางสุชารัตน์  ศศิพัฒนวงษ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 528
 นายสราวุธ   กองสุทธิ์ใจ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา  515 
 นายธนพัชร์   ขุนแก้ว รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 419 
 น.ส.นริศา   แสงมณี หัวหน้าส่วนอำนวยการ 518 
 น.ส.ลภัสรดา  กิติกุลวรากร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 549 
 น.ส.สุมาลี   จูโพธิ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 524
 นางอัจฉรา   ชวนุตม์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานพัสดุ 520
 นายทศพร   ภักดีศุภผล หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 416 
 นางอมรรัตน์   กองสุทธิ์ใจ หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 530
 น.ส.นิชานันท์   รชตาภิรดี หัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศโทรทัศน์ 414 
 นายวิศิษฐ์   เจียรนัย หัวหน้าฝ่ายข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 433 
 นางเนตรนภิส   พัฒนาไพบูลย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุ 329 
 นางสุกฤตา  จันทรวิมล หัวหน้ากลุ่มงานจัดรายการและออกอากาศวิทยุ 340 
 นายสหพัฒน์  ไตรรัตนวนิช หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนาบุคลากร  538

 นายกฤตยา  สุภายศ

หัวหน้าส่วนเทคนิคและซ่อมบำรุง 325 
 - หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์   223, 425 
 นางศรีพัชรินทร์   ปึงปิยะกุล หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิทยุ  230, 340
 นายสุเมธ   ยอดเขื่อง หัวหน้าฝ่ายติดตั้งและซ่อมบำรุง  223
 นางปิยธิดา   ช่วยส่ง หัวหน้าส่วนวิศวกรรมและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา         114 
 นายนุกูล   สุวรรณศิลป์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม 336 
 นายวรชาติ   วัฒนอมร หัวหน้าส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ 525

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   ส่วนผลิตรายการและโทรทัศน์และวิดีโอเทป (รังสิต)  

   10/2 หมู่ 2 ต.รังสิต  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  

   เบอร์กลาง  0 2577 7111 - 5  เบอร์  แฟกซ์  0  2547 8189  

 

 

 

 ชื่อ - สกุล

 ตำแหน่ง  เบอร์ติดต่อภายใน
 นายกิตติพงษ์   เปี่ยมปฏิภาณ หัวหน้าส่วนผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (รังสิต)  1010
 น.ส.ธีรภัทร   สุดาทิศ หัวหน้าฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ 1010 
 นายกฤษฎางค์   แสนโสม หัวหน้าฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์และวิศวกรรม  2040 

 

   

 

   

 

   

 

25

 

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 89 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2023 by GPIUTMD